rhy.fi
Säännöt

Riistamiesten säännöt

SÄÄNNÖT MAHLUN RIISTAMIEHET ry

Hyväksytty syyskokouksessa 16.08.2018

Hyväksytty Patentti- ja Rekisterihallituksessa 30.8.2018 

 

1§ Yhdistyksen nimi: Mahlun Riistamiehet ry.

Kotipaikka Saarijärvi

Yhdistys on rekisteröity huhtikuun 07.päivänä, 1959 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi

 

2§ SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;

2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;

3) metsästysampumaurheilua ja

4) kenneltoimintaa.

 

3§ SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;

2) suorittamalla riistanhoitotyötä;

3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;

4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;

5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;

6) kouluttamalla jäseniään; ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan;

7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja

8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa;

9) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä toimeenpanna toimintansa tukemiseksi arpajaisia. 

 

4§ SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka osoittaa vuokrattavaksi seuran metsästyskäyttöön soveltuvan maa-alueen tai hän asuu seuran toiminta-alueella.

Seuran koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka ei asu tai omista maa-alueita seuran toiminta-alueella.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

5§ JÄSENEN OIKEUDET, VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun, hirviseurueeseen liittyessään hirviseurueen liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeuden seuran käyttöön.

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.

Seuralla on erillinen, vuosikokouksessa vahvistettavan ohjesäännön mukaisesti toimiva toiminnan pisteytysjärjestelmä. Jäsenen on pisteytysjärjestelmän mukaisesti ilmoitettava seurassa ja sen hyväksi tai nimissä tehtävä riistanhoito-, kennel-, vartiointi-, maanvuokraus-, kokous-, edustus- ja muu toiminta.

Seuran vuosittaiseen hirviseurueeseen pääsevät kaikki jäsenet, ellei jäseneksi hyväksymisen yhteydessä ole toisin määrätty.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Koejäsen ei ole oikeutettu seuran hirvieläinjahdin saaliinjakoon.  Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Vuosijäsenellä on oikeus lunastaa metsästyskauden aikana vieraskortteja kesäkokouksen päättämä määrä.  Vierasmaksusta ovat vapaita ne vieraat, jotka ovat hallituksen päätöksin seuran metsästysvieraiksi kutsuttu.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

6 § SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7§ SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;

3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä

4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti

5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa.

6) pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeutta seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.

7) seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

8§ SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-maaliskuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai

2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla tai seuran kotisivuilla.

 

9§ TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

2) Todetaan kokouksen laillisuus,

3) Hyväksytään työjärjestys,

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali joka kolmas vuosi,

7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,

8) Toimitetaan toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilön vaali alkaneelle toimintavuodelle,

9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta

10) Päätetään seuran liittymis- ja hirviseurueen liittymismaksun sekä jäsenmaksun suuruudesta,

11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,

12) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet yksinkertaisella ääntenenemmistöllä

13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,

14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varahenkilönsä piirikokouksiin

15) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Keski-Suomen piirille, Keski-Suomen kennelpiirille sekä toimialueen riistanhoitoyhdistyksille tehtävistä esityksistä.

16) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,

17) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 

10§ KESÄKOKOUSASIAT

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

2) Todetaan kokouksen laillisuus,

3) Hyväksytään työjärjestys,

4) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet yksinkertaisella äänten enemmistöllä

5) Todetaan jäsen- ja muut maksunsa maksaneiden jäsentenluettelot ja nimetään maksunsa mahdollisesti laiminlyöneet jäsenet

6) Todetaan voimassa oleva vierasoikeusjärjestelmä, -vierashenkilö, -vieraskoira, ja riistapistekiintiö.

7) Päätetään jäsenkohtaisesta riistayksikkökiintiöstä ja riistaeläinten pistearvoista.

8) Päätetään rauhoitusalueista, lajikohtaisista rauhoituksista ja rajoituksista sekä muista mahdollisista riistan suojelutoimista.

9) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,

10) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 

11§ YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

 

12§ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa onpidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

13 § SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä koejäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14§ SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

 

15§ SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu kolmeksi (3) vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi (3) vuodeksi valitut yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme (3).

Kolmen ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla, hallitusta ensimmäisen kerran valitessa. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.

Hallituksen jäsenen toimikausi voi kestää peräkkäin enintään kolme (3) kautta.

Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

16§ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

 

17§ SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri tai rahastonhoitaja kukin erikseen tai henkilö, jolle hallitus erikseen antaa siihen henkilökohtaisen oikeuden.

 

18 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;

5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;

7) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

8) pitää seuran jäsenluetteloa;

9) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

10) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

11) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

12) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

13) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset

sekä

14) Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista §:n 7 kohta 7 mukaisesti.

15) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

19 § SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

 

20 § SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan paikalliseen tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:lle

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi

Suomen Metsästäjäliiton Keski-Suomen piirille ja asianomaisille riistanhoitoyhdistyksille.

 

21 § MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös